logga - google+

Information om behandling av personuppgifter
 
GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller till exempel de krav som ställs på patientjournaler (Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt.Den här informationen syftar till att förklara hur Mentea AB hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till Andreas Wiklund.

Personuppgiftsansvarig
Mentea AB är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakten mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till Mentea AB är följande.
Adress Saltövägen 8, 371 37 KARLSKRONA
Tel 0770-33 06 16
E-post info@mentea.se
 
Ändamål och rättslig grund för behandling
Mentea AB använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig en god och säker omsorg. Uppgifterna förs under tiden löpande in i vårt system för ärendehantering och tidsbokning "Parvis" . Uppgifterna är också till för att vara en informationskälla för dig som klient. Den rättsliga grund som Mentea AB har för att behandla dina personuppgifter är att socialtjänst är en uppgift av s.k. allmänt intresse, det vill säga en verksamhet som är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera.

Typ av uppgifter
Varje ärende som Mentea AB hanterar registreras med avseende på följande personuppgifter:

(1) Kontaktuppgifter består av för- och efterman, postadress, telefonnummer (minst ett, maximalt mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer och arbetstelefon), mailadress, ID-nummer hos oss (anonymt fyra eller femsiffrigt nummer)
(2) Statistikuppgifter består av ålder, personnummer, kön, folkbokföringskommun, antal samtal,
Relationens art vid första besöket, parrelationens längd, antal hemmavarande barn, antal umgängesbarn och växelvis boende barnoch behandlingens tyngdpunkt. Statistikuppgifterna rapporteras årligen mellan februari och april på kommunnivå (inga enskilda besökare rapporteras) till Socialstyrelsen via SCB. Bakgrund är den lagstiftning som finns om detta.
(3) orsak till kontakt/minnesanteckningar.

Vare månad i samband med fakturering till de olika avtalskommunerna rapporteras till våra kundkommuners socialförvaltningar de anonyma ID-numren som varje ärende har hos oss samt ärendets antal samtal. Då ett ärende faktureras för en egenavgift eller för ett uteblivet besök används uppgifter om adress, folkbokföringskommun samt samtalstid.

Mobiltelefonnummer lagras och används för att via SMS kommunicera med de personer som ärendet består av och som uttryckligen godkänt SMS som kommunikationssätt. SMS sänds iform av påminnelse, bokningsbekräftelse och erbjudande om tidigare tid.


Åtkomst av uppgifter
Endast den rådgivare som arbetar i ärendet och administratören har tillgång till ärendets personuppgifter. Tillgång till minnesanteckningar har endast den aktuella rådgivaren. Andra rådgivare kan överblicka andra rådgivares kalendrar som arbetar på samma mottagning med begränsningen att endast kunna se förnamnet på de klienter som är bokade.

Lagring
Personuppgifterna ovan lagras krypterade på en server. Åtkomst sker endast med säker autentisiering. Personuppgifterna lagras hos City Network AB i Karlskrona. Personuppgifterna hanteras för vår räkning även av Fortnox AB (kundfakturor), Izettle AB (korttransaktioner) och Loopia AB (e-post).
 
Lagringstid
Person- och kontaktuppgifter enligt ovan raderas löpande. Uppgifter som hör till ett ärende som har avslutats under år 1 raderas i juli år 2 under förutsättning att ärendet inte återkommit under de sex första månaderna år 2. Om ett ärende återkommer inom sex månader från sista besöket ska ärendet aktiveras på nytt. Om tiden är längre än sex månader från att ärendet hade sitt sista samtal till dess att ärendet återkommer ska ett nytt ärende skapas. 
 
Dina rättigheter
Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt att i vissa fall invända mot behandling.
Du kan även ha rätt till skadestånd om dina personuppgifter i patientjournalen skulle behandlas i strid med reglerna i Patientdatalagen.
 
Mottagare av uppgifter
Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det. I särskilda fall kan vi dock ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa. Här ser du vilka fall det rör sig om.
 
 
Uppgiftsskyldighet enligt lag
I särskilda fall kan Mentea AB ha skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. En sådan uppgiftsskyldighet gäller enligt reglerna i:
·         Socialtjänstlagen, om ett barn far illa

Regler om sekretess och säkerhet för uppgifterna
För alla uppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i vårt ärendesystem, gäller de regler om tystnadsplikt som följer av socialtjänstlagens bestämmelser.
 
Rätten att lämna klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av dina personuppgifter.
 
Uppgifter som krävs enligt lag
Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. De krav som ställs är att vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som vi/jag/verksamheten gör, de planeringar som görs, och de åtgärder som genomförs. Vidare ställs krav på att vi anger vilken information som vi har lämnat till dig som patient, om val av behandlingsalternativ, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.
 
Överföring av uppgifter till tredje land
Kommentar: Om uppgifter överförs till tredje land (utanför EU) måste det anges. Det kan ibland vara aktuellt när ett personuppgiftsbiträde anlitas.